Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1     Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en OB Drenthe. Gebruikmaking van de diensten en/of producten van de OB Drenthe veronderstelt bekendheid met deze algemene voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2    Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die OB Drenthe met opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3    Medewerker/werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan de OB Drenthe, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4     Opdracht: de overeenkomst (van opdracht) waarbij OB Drenthe zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of bepaalde goederen te leveren;

1.5    Offerte: het vrijblijvende aanbod door OB Drenthe aan opdrachtgever gedaan;

1.6    Opdrachtgever/ derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan OB Drenthe de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van bepaalde goederen;

1.7    Opdrachtnemer: OB Drenthe nadat zij de overeenkomst heeft aanvaard. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door OB Drenthe niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

1.8    Partijen: OB Drenthe en opdrachtgever gezamenlijk;

1.9    Werkzaamheden: alle door OB Drenthe ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door OB Drenthe zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst tussen OB Drenthe en opdrachtgever alsmede alle daaruit voor OB Drenthe voortvloeiende werkzaamheden;

1.10     Diensten: alle aan opdrachtgever te leveren of geleverde producten en/of diensten van OB Drenthe, onder andere bestaande uit inspectie, wering, bestrijding en onderhoud van ons materiaal

1.11     Dagen: alle kalenderdagen;

1.12    Overmacht: elke van de wil van OB Drenthe onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien in het bedrijf van de OB Drenthe of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van OB Drenthe niet kan worden gevraagd;

1.13     Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.14    OB Drenthe: de eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72771690.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van OB Drenthe ter zake van het gebruik van haar diensten en producten, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij OB Drenthe zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor OB Drenthe voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de inspectie, wering, bestrijding en onderhoud van ons materiaal.

2.2     Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen OB Drenthe en opdrachtgever van toepassing zijn.

2.3    Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5     De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door OB Drenthe uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6    Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor de OB Drenthe gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.7    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Alle aanbiedingen van OB Drenthe zijn vrijblijvend.

3.2    Aanvragen voor dienstverlening via OB Drenthe worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen/vertegenwoordigers van OB Drenthe.

3.3    Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover OB Drenthe een opdracht schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door OB Drenthe uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

3.4    Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5    Indien na het aanvaarden van de opdracht, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen OB Drenthe niet kan instemmen, of indien de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schade voor rekening van opdrachtgever. OB Drenthe stuurt hiervoor een factuur naar opdrachtgever met een betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 4 – Opdrachtgever

4.1     Van opdrachtgever wordt een redelijke medewerking verwacht tot het uitvoeren van de via OB Drenthe gesloten overeenkomst. Indien gevraagd zal opdrachtgever OB Drenthe onder andere aanvullende gegevens verstrekken met betrekking tot de af te sluiten of afgesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal OB Drenthe toegang verstrekken tot de te behandelen ruimtes.

4.2     Schade aan OB Drenthe of aan de met OB Drenthe samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het wetens van tevoren niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting(-en), kan op opdrachtgever worden verhaald.

4.3    Opdrachtgever verplicht zich uitsluitend de door OB Drenthe aangeboden producten te gebruiken en geleverde producten niet zelf te repareren of te reinigen. Het technisch onderhoud, alsmede het vervangen en verwijderen van de producten zal uitsluitend door OB Drenthe of door OB Drenthe aan te wijzen derden worden verricht.

Artikel 5 Annulering/wijziging van de opdracht

5.1     OB Drenthe behoudt zich het recht voor opdrachten of overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren en/of weigeren.

5.2    Annulering of wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever geeft OB Drenthe recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voor gewerkte uren, kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

5.3    Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van OB Drenthe kan opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de OB Drenthe overdragen aan een derde.

Artikel 6 Prijzen

6.1    Overeengekomen prijzen zijn inclusief reiskosten en exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen. Voor eventuele reiskosten wordt € 0,19 in rekening gebracht per kilometer, gerekend van het kantoor van OB Drenthe.

6.2    Indien er tijdens de overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in prijzen van transportkosten, goederen, fiscale heffingen en dergelijke, zal OB Drenthe gerechtigd zijn deze prijswijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. OB Drenthe zal de opdrachtgever over prijswijzigingen van tevoren informeren.

6.3    OB Drenthe is gerechtigd om – indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend. Indien OB Drenthe een derde inschakelt, dan wordt opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door OB Drenthe.

Artikel 7 Meerwerk

7.1     Indien OB Drenthe een (mondelinge) opdracht ontvangt van opdrachtgever aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd, althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag OB Drenthe ervan uit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door OB Drenthe gehanteerde prijzen en tarieven.

7.2    Tot meer werk behoren alle werkzaamheden en leveringen welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door opdrachtgever worden verlangd.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

8.1    De betalingstermijn voor facturen van OB Drenthe bedraagt 14 dagen na de factuurdatum.

8.2    OB Drenthe is ten alle tijden gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.

8.3    Tenzij uitdrukkelijke anders is overeengekomen, is verrekening op geen enkele wijze toegestaan.

8.4    Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Voorts zal opdrachtgever van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens OB Drenthe in verzuim en gebreke zijn indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.

8.5     De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

8.6    Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van OB Drenthe op opdrachtgever beschouwd.

8.7     Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn betaalt, is een opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.8    In alle gevallen waarin een opdrachtgever jegens OB Drenthe in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:

  1.     OB Drenthe is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen, alsmede het gehele contract belang per direct op te eisen.
  2.     Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan OB Drenthe de wettelijke rente verschuldigd.
  3.  Opdrachtgever is aan OB Drenthe verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd zodra OB Drenthe voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 40,-.

Artikel 9. Levering van goederen en verhuur van goederen

9.1    Iedere levering door OB Drenthe geschiedt onder eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst verplicht is.

9.2    De eigendom van zaken c.q. producten blijft van OB Drenthe, tenzij deze door opdrachtgever zijn gekocht, in welk geval de eigendom pas overgaat op de dag waarop de wederpartij alle verschuldigde koopprijzen, rente en kosten, terzake van de overeenkomst en het verkochte zal hebben voldaan.

9.3    Overeenkomsten tot de verhuur van goederen kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden, doch slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Tot datum einde overeenkomst blijft opdrachtgever te allen tijde gehouden om alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

Artikel 10 Serviceovereenkomsten particulieren

10.1    De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

10.2    Voor het verstrijken van deze termijn zal OB Drenthe contact opnemen met opdrachtnemer om te bespreken of de overeenkomst verlengd zal worden en onder welke voorwaarden.

10.3    Meer of minder werk zal bij een service bezoek, dan wel aan het einde van de werkzaamheden, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 11 Serviceovereenkomsten bedrijven

11.1    De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

11.2     Indien een overeenkomst voor het verstrijken van de periode niet twee maanden van tevoren schriftelijk is opgezegd, zal deze automatisch voor dezelfde tijd en onder dezelfde voorwaarden worden aangegaan.

11.3    Meer of minder werk zal bij een service bezoek, dan wel aan het einde van de werkzaamheden, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 12 Garantie

12.1     Voor zover niet anders is overeengekomen wordt door OB Drenthe op verrichte werkzaamheden/ geleverde goederen geen garantie gegeven. Tenzij ander vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 13 Overmacht

13.1    Indien OB Drenthe door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat OB Drenthe tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens opdrachtgever is gehouden.

13.2    Een niet aan OB Drenthe toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

13.3    Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch OB Drenthe, noch opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. De verplichting van OB Drenthe tot prestatie wordt opgeschort zonder dat zij jegens opdrachtgever tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

13.4    Onder overmacht wordt volstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1      Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht.

14.2      Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 15 Kwaliteit van de diensten

15.1    Opdrachtgever zal de afgeleverde diensten/goederen onmiddellijk na oplevering controleren. Indien opdrachtgever klachten heeft over het opgeleverde product of het geleverde goed, dan dient opdrachtgever dit binnen 5 dagen na ontdekking schriftelijk of telefonisch mede te delen.

15.2    Klachten over diensten/goederen geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

15.3     Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van opdrachtgever jegens OB Drenthe, betrekking hebbend op de mededeling dat de dienst/het goed niet aan de overeenkomst voldoet, indien:

 – de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;

– opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

– opdrachtgever zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de diensten/of het goed;

15.4    Termijnen zijn afhankelijk van de situatie. OB Drenthe stelt alles in werking om de overeengekomen diensten zo spoedig mogelijk af te ronden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

16.1    Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal OB Drenthe alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.

16.2    OB Drenthe is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door OB Drenthe, dan wel door OB Drenthe ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

16.3    Indien OB Drenthe, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht/verhuurd, respectievelijk het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht. Indien dit in de gegeven situatie niet redelijk blijkt, dan is de eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag onder de aansprakelijkheidsverzekering. Mocht de aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van OB Drenthe te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 5.000,00.

16.4    Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. OB Drenthe heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

16.5    Opdrachtgever vrijwaart OB Drenthe tegen alle aanspraken van derden, waarvoor OB Drenthe krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

16.6    De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van OB Drenthe berust bij opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 17 Ontbinding en annulering van de overeenkomst

17.1     OB Drenthe is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
– De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennisgenomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

17.2     Voorts is OB Drenthe bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn al onze vorderingen uit hoofde van de overeenkomst per direct opeisbaar.

Artikel 18 Bewijs

18.1    Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met OB Drenthe gesloten overeenkomst zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van OB Drenthe beslissend.

18.2    Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen opdrachtgever en OB Drenthe de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 19 Overige bepalingen

19.1      Indien OB Drenthe op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een veilige werkplek. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat OB Drenthe in dat geval wordt voorzien van faciliteiten die naar het oordeel van OB Drenthe noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst en/of de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

19.2    Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect tenbehoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of de opdracht of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.

19.3    Indien OB Drenthe haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeengekomen overeenkomsten.

Artikel 20 Toepasselijk recht

20.1    Op alle met OB Drenthe gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2    Bij enig geschil ten gevolge van een overeenkomst en/of een opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Noord Nederland bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 21 Wijziging

21.1    OB Drenthe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van OB Drenthe zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 22 Inwerkingtreding

22.1    Deze algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-01-2018.

Artikel 23 Reparatieclausule nietigheden

23.1     Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

23.2     Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

23.3     Onverminderd het bepaaldein lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.